Beleidsplan

Inleiding
Het doel van stichting Michael is om mensen in nood ondersteuning te geven in de breedste zin van het woord, waarbij een speciale focus komt te liggen op het helpen van weduwen en wezen in het Midden-Oosten.

De stichting wil zoveel mogelijk direct betrokken zijn bij de hulp die zij aan de betrokken zal gaan bieden. De ondersteuning kan variëren van een jong stel dat onvoldoende middelen heeft om te trouwen om ze daarbij tijdelijk financieel te ondersteunen tot complexe problematiek van gezinnen die door oorlog, armoede en ziekte getroffen zijn in het Midden-Oosten. De stichting zal aanvankelijk bescheiden beginnen maar heeft de ambitie om sterk uit te breiden in de nabije toekomst. Het is evident dat een sterke betrokkenheid van de stichting een aanzienlijk aantal vrijwilligers en financiële middelen zal vereisen. Het is de ambitie van de stichting om binnen het tijdsbestek van 10 jaar zal groeien naar een vaste groep van 10 vrijwilligers en een jaarlijks budget van 250.000 Euro.

Termijn van een beleidsplan
Stichting Michael zal haar activiteiten voor onbepaalde tijd voortzetten. De stichting wil directe ondersteuning geven aan de hulpbehoevende die zij ondersteund. Om deze doelstellingen te bereiken moet de stichting de komende jaren een vaste groep van vrijwilligers aan zich te binden en voldoende financiële middelen veiligstellen om aan haar doelstellingen te voldoen.

De focus van zal in de eerste 3 jaar komen te liggen op mensen in de directe omgeving die hulp en ondersteuning nodig te hebben. De stichting gaat voorlopig uit van een constante groei waarbij het de ambitie is het aantal vrijwilligers uit te breiden met 1 persoon en een toename in de werving van fondsen van 25.000 euro per jaar. Daarmee verwacht de stichting binnen 10 jaar 10 vrijwilligers te hebben en een jaarlijks budget van 250.000 euro. Deze vrijwilligers en donaties zullen in eerste instantie vanuit de directe omgeving geworven worden bij vrienden, familie. Daarnaast zal het werven van donaties via de website, nieuwsbrief en specifieke wervingsacties. Een van de belangrijke focusgroepen die de stichting wil ondersteunen zijn weduwen en wezen in het Midden-Oosten. Vanaf het tweede jaar zal hier aandacht aan worden besteed. Een land van keuze moet nog bepaald worden waarbij het van groot belang is om via een betrouwbare route in contact te komen met deze weduwen en wezen in nood. Dat is van essentieel belang om effectief en veilig te kunnen opereren. In het derde jaar is het de ambitie om dit naar 3 landen uit te breiden.

Missie, visie en strategie
Missie:
Het ondersteunen van mensen in nood

Visie:
Stichting Michael heeft de ambitie om binnen 10 jaar tientallen mensen, zowel mensen met een beperkte nood in de directe omgeving als de grote problematiek op afstand te ondersteunen. Hierbij is een speciale focus op weduwen en wezen in het Midden-Oosten. 

In het Midden-Oosten zijn er verschillende landen door oorlog en verdeeldheid verwoest en veel van de mannen om het leven zijn gekomen. Daardoor zijn er veel weduwen en wezen achter gebleven en heel vaak zonder enige voorzieningen en financiële middelen moeten zien rond te komen. Het doel van de stichting is om in deze mensen in contact te komen en ze directe ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning bestaat uit het bieden kleding, onderdak, voedsel en financiële ondersteuning ten bate van de opleiding van de kinderen.

Doelstelling
Om aan de doelstellingen van de missie en visie van Stichting Michael te voldoen heeft deze stichting de volgende doelstellingen en streefgetallen voor ogen voor de jaren 2022 tot 2026:

2022:
Donaties: 10.000 Euro

Vrijwilliger: 1

Doelstellingen:

 1. Het in kaart brengen van de beperkte nood in de directe omgeving
 2. Het selecteren van een land/regio in het Midden. Oosten waar in jaar 2 ondersteuning wordt gegeven
 3. Het direct ondersteunen van 5 noden in de directe omgeving

2023:
Donaties: 15.000 Euro

Vrijwilligers: 2

Doelstellingen:

 1. Het selecteren van een tweede en derde regio in het Midden-Oosten
 2. Het ondersteunen van 5 noden in de directe omgeving
 3. Het ondersteunen van 5 families in het Midden-Oosten

2024:
Donaties: 20.000 Euro

Vrijwilligers: 3

Doelstellingen:

 1. Het ondersteunen van 5 noden in de directe omgeving
 2. Het ondersteunen van 10 families in het Midden-Oosten

2025:
Donaties: 40.000 Euro

Vrijwilligers: 4

Doelstellingen:

 1. Het ondersteunen van 10 noden in de directe omgeving
 2. Het ondersteunen van 10 families in het Midden-Oosten

2026:
Donaties: 50.000 Euro

Vrijwilligers: 5

Doelstellingen:

 1. Het ondersteunen van 10 noden in de directe omgeving
 2. Het ondersteunen van 15 families in het Midden-Oosten

Strategie
De focus van de eerste jaar is mensen in nood in de omgeving te ondersteunen met beperkte financiële middelen. Om aan grotere de doelstellingen van de Stichting invulling te geven, namelijk het ondersteunen van weduwen en wezen in het Midden-Oosten, is het essentieel om een effectieve werving van vrijwilligers en financiële middelen te implementeren. Aan de werving zal invulling worden gegeven via de website van de stichting, regelmatige nieuwsbrieven en het contacteren met mensen en organisaties die graag in deze beweging deel willen nemen. Vanaf de tweede jaar wordt het eerste land in het Midden-Oosten met een betrouwbare route naar weduwen en wezen in nood wordt bereikt. In het derde jaar worden er de tweede en derde landen bereikt. De stichting beschikt over een groot netwerk van contacten in het Midden-Oosten die ter plekke deze weduwen en wezen kunnen ondersteunen en op een veilige en betrouwbare wijze met ze in con tact kunnen komen. Deze connecties ter plaatse zullen borgen dat de juiste middelen zo effectief mogelijk bij de juiste personen terecht zal komen.

Huidige situatie
Stichting Michael is een startende stichting met grote ambities die aanvankelijk bescheiden zullen starten maar geleidelijk en contact zullen groeien om hopelijk in de toekomst op exponentiele wijze zullen groeien. Vooralsnog zal er ook in de eerste fase een focus komen te liggen op het ledigen van nood in de nabijheid om zo ervaring op te doen en deze te expanderen naar het Midden-Oosten.

Activiteiten van de organisatie
Stichting Michael is net gestart. Initieel zal de focus liggen op het instellen van een effectief bestuur, het oprichten van een efficiënte structuur en bedrijfsvoering. In overleg met het stichtingsbestuur zal in eerste instantie de nood in de directe omgeving worden opgedaan. De ervaringen worden opgedaan met het ledigen van nood in de directe omgeving kan later worden toegepast bij de hulp of afstand, waarvan het in kaart brengen en de strategie daarvan eerst onderzocht moet worden. Deze werkwijze stelt de jonge stichting in staat ervaring op te doen, de processen in te regelen en een effectieve fondsenwerving en vrijwilligers basis op te stellen. 

Organisatie
KvK: 76491714

Fiscaal nummer: 860643359

Website: http://michael-foundation.com

email en nieuwsbrief:

Bestuur
Bestuurders zijn Shabnam Solati, Berend Te Voortwis, Shahrzad Timman en Nick Timman en Arka der Stepanian. Er wordt geen vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden.

Rolverdeling:
Shabnam Solati voorzitter
Berend te Voortwis: penningmeester
Shahrzad Timman: secretaris
Nick Timman
Arka der Stepanian             

Werknemers
Er zijn geen werknemers. De activiteiten worden door de vrijwilligers en het stichtingsbestuur worden verricht.

Financiën
De stichting is in 2019 opgericht en heeft nog geen financiële middelen. Het streven is om in 25.000 euro aan inkomsten via donaties te verwerven om de eerste projecten te kunnen financieren. Wij verwachten een gestage groei over de komende jaren waarbij het de ambitie is een exponentiele groei te kunne realiseren in de toekomst wat betreft projecten, betrokkenen en donaties.

Het werven van gelden
Het werven van gelden zal in eerste instantie vanuit de directe omgeving plaatsvinden waarbij vooral vrienden en familie benaderd zullen worden. Middels mond op mondreclame, het naar de website trekken en het uitbrengen van nieuwsbrief zulle we aandacht voor de stichting en haar doelstellingen proberen uit te dragen, sympathie te verwerven waarmee we hopen dat de donaties zullen toenemen en we verschillende vrijwilligers aan ons hopen te binden. Daarnaast zullen we gerichte wervingsactie in de omgeving ondernemen (o.a. kerkgenootschap). Ook zal samenwerking worden gezocht met stichtingen met soortgelijke doestellingen om de effectiviteit te vergroten. Ook zal de mogelijkheid onderzocht worden om bij grotere nationale en internationale instituties financiering te verkrijgen.

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting streeft ernaar om het eigen vermogen zo beperkt mogelijk te houden om direct in de gerateerde projecten te besteden. Wel zal voorzien worden in een reserve van twee jaar. Aangezien de stichting projectgericht werkt met korte maar effectieve ondersteuning en weinig lange termijn verplichtingen en een lage overhead door te werken met vrijwilligers zal de financiële reserve op elk moment beperkt zijn en nooit meer dan 10.000 Euro bedragen. Het overschot zal op een bankrekening geplaatst zal worden.

Uitgeoefende activiteit(en) 2020: Er waren geen activiteiten in 2020

Michael Foundation Jaarrekening 2020